Regulamin

Regulamin

Świadczenia usług cateringu Juice by Przełom w Odżywianiu

§1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług cateringu dietetycznego „Juice by Przełom w Odżywianiu” przez Katarzynę Milczarkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą K&P KATARZYNA MILCZARKIEWICZ, ul. Bohaterów Ossowa 8B, 05-230 Kobyłka, NIP 5212801109, REGON 015668025 (dalej jako „K&P”), w tym zasady zawierania umów (zamówień), realizacji świadczenia (zamówienia), warunki dostawy, zasady zamiany i anulowania zamówień oraz inne kwestie dotyczące cateringu.

§2 DEFINICJE

Dzień Roboczy

Jest to dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9 do 17.

Formularz Zamówienia

Formularz, który wymaga wypełnienia przez Klienta w celu złożenia Zamówienia w sposób określony w pkt. 4.1., a który jest dostępny pod następującym adresem: https://juicebyprzelom.pl/pakiety

K&P

Działalność gospodarcza prowadzona przez Katarzynę Milczarkiewicz pod firmą K&P KATARZYNA MILCZARKIEWICZ, ul. Bohaterów Ossowa 8B, 05-230 Kobyłka, NIP 5212801109, REGON 015668025, świadcząca usługi cateringu dietetycznego o nazwie Juice by Przełom w Odżywianiu.

Klient

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do zawarcia umowy z K&P i korzystania z jej usług w zakresie cateringu dietetycznego Przełom w Odżywianiu.

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Potwierdzenie
Zamówienia

E-mail wysyłany przez K&P na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, stanowiący potwierdzenie złożonego elektronicznie, drogą e-mailową lub telefoniczną Zamówienia.

Regulamin

Oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług cateringu dietetycznego „Juice by Przełom w Odżywianiu”.

Umowa

Ma znaczenie nadane w pkt. 3.3.

Warszawa
i okolice
Oznacza m. st. Warszawę wraz z przyległymi do niej miejscowościami. Szczegółowy zakres geograficzny tego terminu został określony na stronie www pod adresem: https://juicebyprzelom.pl/dostawa

Zamówienie

Dostawa diety płynnej cateringu „Juice by przełom w odżywianiu” w ramach jednego wybranego pakietu obejmującego 6 x 500 ml oraz 1 shot (100 ml).

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. K&P zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Formularzu Zamówienia.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług K&P zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Niniejszy Regulamin wraz z Formularzem Zamówienia i Potwierdzeniem Zamówienia stanowi umowę zawieraną pomiędzy K&P a Klientem („Umowa”). Jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej wiąże Klientów zgodnie z art. 384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.

 4. Adres e-mail, na który należy kierować wszelką korespondencję dotyczącą Zamówień jest następujący: biuro@juicebyprzelom.pl

§4 ZŁOŻENIE I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia odbywa się telefonicznie w Dni Robocze lub on-line całodobowo poprzez stronę internetową w drodze wypełnienia Formularza Zamówienia, zgodnie z kalendarzem zamówień.

 2. Biuro K&P pracuje w godzinach od 9 do 17 w Dni Robocze od poniedziałku do piątku. Wszelka korespondencja/zgłoszenia otrzymane przez K&P po godzinach roboczych będą rozpatrywane w następnym Dniu Roboczym.

 3. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia.

 4. Warunki każdego Zamówienia dokonanego przez Klienta są potwierdzane oświadczeniem (tj. Potwierdzeniem Zamówienia) przesłanym drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta i z tą chwilą (wysłania e-mail) dochodzi do zawarcia Umowy.

 5. W ciągu 24 godzin od zawarcia Umowy Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do treści zawartych w Potwierdzeniu Zamówienia. Po tym terminie domniemywa się, że treść Zamówienia wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia jest zgodna z wolą Klienta, zaś Klient nie ma prawa do reklamacji związanych z treścią Zamówienia.

 6. Zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane czyli imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres dostawy, oraz informację o miejscu dostawy cateringu (tj. pozostawienia torby z posiłkami przez kuriera K&P), które są niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia – tj. wykonania Umowy.

§5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Płatność za Zamówienie musi zostać uiszczona w ciągu 24 godzin od jego złożenia. Jeżeli płatność za pakiet nie zostanie uregulowana w tym terminie, zamówiona usługa zostanie anulowana.

 2. Opłatę za Zamówienie należy uiścić poprzez serwis Przelewy24.

 3. Dokonanie płatności poprzez serwis Przelewy24 jest ostatecznym potwierdzeniem i przyjęciem wszystkich warunków Zamówienia, w tym stanowi potwierdzenie akceptacji Regulaminu.

 1. K&P zastrzega prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku:
K&P zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia w przypadku braku płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia.

§6 WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa cateringu Juice by Przełom w Odżywianiu na terenie Warszawy i okolic (zgodnie z definicją z par. 2 Regulaminu) realizowana jest od poniedziałku do soboty na adres podany przez Klienta w Zamówieniu w dwóch turach do wyboru: wieczornej - w godz. 20:00-23:00 lub standardowej - w godz. 2:00-8:00.

  Dostawa na pozostałym obszarze Polski, realizowana jest od wtorku do piątku w dwóch terminach do wyboru: do godz. 12.00 i do godz. 20.00. Dostawa zamówionych produktów następować będzie za pośrednictwem wybranej przez K&P firmy kurierskiej. Ze względu na specyfikę dostawy realizowanej poprzez zewnętrzną firmę kurierską, K&P nie ponosi odpowiedzialności za jej działania organizacyjne w zakresie faktycznych godzin świadczenia dostaw.

 2. K&P nie ponosi odpowiedzialności za brak odbioru pakietu pod wskazanym przez Klienta w Zamówieniu adresem.

 3. Dostawa na terenie Warszawy i okolic odbywa się na koszt i ryzyko K&P za wyjątkiem sytuacji, w których dostawa nie będzie możliwa z winy Klienta, a nie zostanie to zgłoszone K&P co najmniej cały jeden Dzień Roboczy przed faktyczną datą realizacji Zamówienia. W takich wypadkach Klient nie jest uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień.

 4. Dostawa na pozostałym obszarze Polski (za wyjątkiem Warszawy i okolic) odbywa się na koszt Klienta. Szczegóły dotyczące kosztów dostawy poza obszarem Warszawy i okolic oraz na terenie całej Polski zostały określone na stronie internetowej: www.juicebyprzelom.pl

 5. Do czasu spożycia wszystkie nasze produkty powinny być przechowywane przez Klienta w temperaturze 0-6 stopni Celsjusza. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania produktów przez Klienta, K&P nie ponosi odpowiedzialności za ich wcześniejszą niezdatność do spożycia. Zaleca się ich spożycie w ciągu 3 dni od daty produkcji.

 6. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy K&P (siła wyższa, warunki atmosferyczne, działania służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwiających dostawę, K&P nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie Zamówienia, a Klientowi nie przysługuje możliwość reklamacji, rekompensaty ani odszkodowania.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Odwołanie Zamówienia może nastąpić e-mailowo bądź telefonicznie, na co najmniej dwa Dni Robocze przed planowaną faktyczną realizacją Zamówienia.

 2. Wszelkie zmiany dotyczące Zamówienia należy zgłosić e-mailowo bądź telefonicznie, z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Zmiany mogą dotyczyć jedynie diet oferowanych przez K&P.

 3. Po zrealizowaniu pierwszej dostawy nie ma możliwości anulowania złożonego i opłaconego Zamówienia.

 4. Dopuszcza się przepisanie pakietu na inną wskazaną osobę. W takim wypadku domniemywa się, że wraz z rozpoczęciem dostawy do osoby wskazanej przez Klienta, następuje akceptacja przez nią Regulaminu i warunków dostawy Zamówienia. Zmianę taką należy zgłosić z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.

 5. Istnieje możliwość zawieszenia dostaw na czas z góry określony.

 6. Informacje o zawieszeniu należy składać e-mailowo lub telefonicznie z wyprzedzeniem, w terminie o którym mowa w pkt. 7.1.

 7. Dokonanie wszelkich zamian w Zamówieniu opisanych w niniejszym pkt. 7 z naruszeniem określonych terminów, może się wiązać z obciążeniem Klienta wynikającymi stąd kosztami oraz opóźnieniem dostawy, za co K&P nie ponosi odpowiedzialności.

 8. W przypadku woli kontynuacji dostaw pakietów, należy skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 664 119 927, lub drogą mailową na adres biuro@juicebyprzelom.pl na co najmniej 3 Dni Robocze przed wyznaczoną datą zakończenia Zamówienia w celu jego wznowienia lub sformułowania na nowo.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych K&P (dalej jako „Administrator”).

 2. Cel oraz podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. Przekazywanie lub udostępnianie informacji:

 1. Prawo do złożenia skargi:

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych, uzyskania kopii danych, przeniesienia danych i ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu:

 1. Obowiązek, a dobrowolność podania danych osobowych:

 1. Tam, gdzie dane pozyskiwane są na podstawie zgody, brak ich podania nie będzie miał wpływu na dalszą realizację Umowy.

§9 WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z uwagi na specyfikę usług świadczonych przez K&P (tj. realizacja usług gastronomicznych, mających ze swej natury krótki termin do spożycia), na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, wyłącza się względem Klienta będącego konsumentem prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
 2. Dopuszczalny zakres zmiany treści/cesji łączącej K&P oraz Klienta Umowy/Zamówienia został uregulowany w pkt. 7 Regulaminu.

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z realizacją Zamówienia należy składać w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, na adres e-mailowy wskazany w pkt. 3.4.

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, ewentualną dokumentację fotograficzną, oraz wskazanie okresu czasu, którego dotyczy reklamacja i zwięzły opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

 3. W przypadku dostaw na terenie Polski, stwierdzenie zniszczenia lub naruszenia przesyłki zawierającej Zamówieni należy ocenić w obecności kuriera i zażądać sporządzenia protokołu szkody, określającego w szczególności rodzaj i zakres szkody - w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Protokół szkody przesłany do K&P wraz z reklamacją będzie podstawą jej rozpatrzenia.

 4. W przypadku reklamacji dotyczących niezrealizowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej dostawy reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.

 5. Reklamacje rozpatrywane są przez K&P w terminie 10 Dni Roboczych, za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy na terenie Warszawy i okolic, które rozpatrywane są w ciągu 3 Dni Roboczych.

 6. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w pkt. 10.1. i 10.4., reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 7. Odpowiedź na reklamację K&P przekazuje Klientowi e-mailowo na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówień.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. K&P nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie usług i realizację Zamówienia przez K&P.

 2. K&P nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania diety lub powstałe w wyniku stosowania diety pomimo istniejących przeciwwskazań, o których Klient nie poinformował K&P przed rozpoczęciem dostaw cateringu.

 3. Klient jest w tym zakresie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z lekarzem.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.